De stichting heeft een Raad van Toezicht aan wie het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen, binnen de taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem zijn gegeven. De Raad van Toezicht heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de door de stichting uit te voeren werkzaamheden. De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt voor zijn functioneren de algemene beginselen van goed openbaar bestuur.

De Raad van Toezicht ontvangt adviezen van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Dit zijn commissies die de Raad van Toezicht onder zijn verantwoordelijkheid instelt om zijn toezicht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De auditcommissie is belast met het beoordelen van de financiële gang van zaken binnen de stichting. De remuneratiecommissie is belast met het beoordelen van de rechtspositie van de directeur-bestuurder van het CAOP.

De Raad van Toezicht geeft onder andere goedkeuring aan:

  • Jaarplan
  • Begroting
  • Jaarrekening
  • Statutenwijziging

De voorzitter en leden worden op voorstel van voordragende partijen in de Raad van Toezicht benoemd. De voordragende partijen zijn de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO), De Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW), de Kabinetssectoren en (voor de voorzitter) de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP).